Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Meubeldeal.nl

Identiteit van de onderneming

Meubeldeal.nl
1e Esweg 79
7642 BJ Wierden
www.Meubeldeal.nl
info@Meubeldeal.nl

Klantenservice maandag tot en met vrijdag 9.00 – 18.00 uur

E-Mail: info@meubeldeal.nl.com
BTW-identificatienummer: NL052635272B01
KvK-nummer: 54535247
Bankrekeningnummer: NL18 RABO 0171 2252 95 (Rabobank) t.n.v. Meubeldeal

§1 Toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden gelden voor de door meubeldeal.nl (hierna ‘meubeldeal.nl’) via het online platform www.meubeldeal.nl. aangeboden producten en zaken.

(2) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen meubeldeal.nl en een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: ‘de klant’) waarop meubeldeal.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

(3) Meubeldeal.nl is gemachtigd, rechtshandelingen voor meubeldeal.nl uit te voeren en in het kader hiervan verklaringen af te geven en in ontvangst te nemen (vertegenwoordiging).

(4) De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten op afstand met meubeldeal.nl, voor de uitvoering waarvan door meubeldeal.nl derden dienen te worden betrokken.

(5) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt hierbij langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

(6) Meubeldeal.nl behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de op dit tijdstip reeds bestaande overeenkomsten, indien meubeldeal.nl de klant schriftelijk over deze wijzigingen informeert en de klant binnen 4 weken tegen deze wijzigingen geen bezwaar kenbaar maakt. Hierbij dient meubeldeal.nl de klant bij de mededeling over de wijziging op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om bezwaar te maken.

§2 Offertes en aanbiedingen

(1) Alle offertes en aanbiedingen van meubeldeal.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

(2) Elke offerte van meubeldeal.nl bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten. meubeldeal.nl kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

(3) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

(4) Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is meubeldeal.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij meubeldeal.nl anders aangeeft.

(5) Een samengestelde opdracht verplicht meubeldeal.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

§3 De overeenkomst

(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

(2) Zodra de klant het aanbod van meubeldeal.nl langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt meubeldeal.nl de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod zo spoedig mogelijk langs elektronische weg (e-mail).

(3) Indien meubeldeal.nl gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan meubeldeal.nl ter beschikking heeft gesteld.

(4) Meubeldeal.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

(5) De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.

(6) De overeenkomst wordt opgeslagen. In geval van verlies kan de klant zich tot de klantenservice wenden om per e-mail een kopie van de overeenkomst op te vragen. Verdere informatie is opgenomen in de privacyverklaring.

§4 Bestelling, prijs

(1) Voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling bij meubeldeal.nl is een succesvolle registratie van de klant bij het online platform www.meubeldeal.nl

(2) Meubeldeal.nl heeft een groot aantal van de aangeboden producten direct voorradig, mocht een product niet voorradig zijn dan neemt meubeldeal.nl tijdig contact met u op.

(3) Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse rechtelijke BTW (21%). De prijs die geldt, is de prijs die op het moment van de bestelling actueel is. Indien u het product wilt laten bezorgen, worden er bezorgkosten in rekening gebracht.

§5 Betaling

(1) Betaling dient te geschieden middels contante betaling, overmaken of Ideal. Bij iDeal wordt het bedrag onmiddellijk van de rekening van de klant afgeschreven.

(2) De bestelprocedure bestaat vervolgens uit de volgende stappen:

a) Artikel in de winkelwagen leggenb) Het invoeren van de leverings- en betalingsgegevens. Mocht de klant zich al eerder op de website hebben geregistreerd, dan kan de klant op deze plaats zijn persoonlijke inloggegevens ingeven.

c) Bevestiging van de juistheid van alle gegevens door de knop ‘Bevestig Bestelling’.

(3) De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW (21%). De prijs die geldt, is de prijs die op het moment van de bestelling actueel is.

§6 Levering

(1) Bestellingen en leveringen zijn, voor zover niet expliciet anders vermeld, beperkt tot adressen in Nederland.

(2) Tenzij anders vermeld, staat op de betreffende productpagina’s, bedraagt de verzendklaar tijd 2-3 dagen. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan direct op de hoogte gesteld. De klant dient meubeldeal.nl in dit geval een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

(3) Storingen in het productieproces van meubeldeal.nl of één van haar leveranciers of ingeschakelde ondernemingen die niet aan meubeldeal.nl zijn toe te rekenen, in het bijzonder stakingen of tijdelijke sluitingen van de onderneming, verlengen de levertijd overeenkomstig.

(4) Is voor de levering van bepaalde zaken of voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant meubeldeal.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. meubeldeal.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

(5) Indien meubeldeal.nl niet binnen de door de klant gestelde redelijke termijn uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

§7 Overmacht

(1) Meubeldeal.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Meubeldeal.nl dient de consument onverwijld over deze omstandigheden te informeren.

(2) Meubeldeal.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit deze overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

§8 Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle door meubeldeal.nl in het kader van de overeenkomst op afstand geleverde zaken blijven eigendom van meubeldeal.nl totdat de klant alle verplichtingen uit de met meubeldeal.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

(2) Door meubeldeal.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

(3) De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van meubeldeal.nl veilig te stellen.(4) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om meubeldeal.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

§9 Risico-overgang

(1) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

§10 Non-conformiteit

(1) Meubeldeal.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Hiertoe zijn de afbeeldingen en beschrijvingen op het verkoopgedeelte van het online platform www.meubeldeal.nl van doorslaggevend belang.

(2) De klant is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

(3) Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan meubeldeal.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat meubeldeal.nl in staat is adequaat te reageren. De klant dient meubeldeal.nl in staat te stellen om een klacht te (doen) onderzoeken.

(4) Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

(5) Indien van een gebrek later dan binnen twee maanden na ontdekking melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

(6) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal meubeldeal.nl het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. Indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is volstaat een schriftelijke mededeling terzake van het gebrek door de consument.

(7) Meubeldeal.nl hoeft niet zorg te dragen voor het herstel of vervanging van het gebrekkige product, indien dit slechts door middel van het maken van onevenredige kosten mogelijk is en een andere vorm van nakoming zonder aanzienlijke nadelen voor de klant mogelijk is.

(8) Indien nakoming (gedeeltelijk) uitblijft of niet binnen een redelijke termijn wordt nagekomen, kan de klant de overeenkomst ontbinden of vermindering van de koopprijs verlangen.

§11 Aansprakelijkheid

(1) Indien meubeldeal.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit.

§12 Verjaring

(1) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens meubeldeal.nl en door meubeldeal.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden een jaar.

(2) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de klant meubeldeal.nl van zodanige non-conformiteit op de hoogte heeft gesteld.

§13 Toepasselijkheid recht en geschillen

(1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij meubeldeal.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

(2) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter.

§14 Goederenverpakking

De verpakking van de meubels neemt de bezorger op wens van de klant na de levering weer mee terug.

§15 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

(1) Meubeldeal.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, indien:

a) De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b) Na het sluiten van de overeenkomst aan meubeldeal.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

c) In geval van faillissement van de klant.

d) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van meubeldeal.nl kan worden gevergd.

§16 Herroeping

(1) Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de aankoop zonder opgaaf van redenen gedurende 30 dagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de producten door de klant. De ontbinding dient met een schriftelijke verklaring te worden medegedeeld. Een dergelijke schriftelijke verklaring dient te worden gericht aan: meubeldeal.nl via info@meubeldeal.nl.

(2) Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan meubeldeal.nl retourneren, conform de door meubeldeal.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

(3) Producten, die als pakket (kleiner dan 120 cm x 60 cm x 60 cm) worden geretourneerd kunnen worden verzonden aan meubeldeal.nl, 1 Esweg 79, 7642 BJ, Wierden, Nederland. Wij verzoeken de klant om de klantenservice van meubeldeal.nl ter zake van alle aan meubeldeal.nl teruggezonden producten op de hoogte te stellen. Producten, die niet als pakket kunnen worden teruggezonden (groter dan 120 cm x 60cm x 60 cm), worden na schriftelijke kennisgeving door meubeldeal.nl opgehaald.

(4) Indien de klant een bedrag heeft betaald, zal meubeldeal.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retouren terugbetalen.

§17 Slot

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend wordt of worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Wierden, januari 2013.